Informacje

Do Członków Stowarzyszenia Drogami Tischnera.

 W kwietniu 2021 roku kończy się statutowa trzyletnia kadencja Zarządu Stowarzyszenia ,,Drogami Tischnera’’, ale z powodu panującej pandemii i  uchwalonej w związku z tym przez Sejm tzw. tarczy antykryzysowej 4.0  kadencja ta ulega przedłużeniu do czasu wyboru nowych władz Stowarzyszenia, jednak na okres nie dłuższy niż 60 dni od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podstawa prawna:

 

  1. *Art. 27, 28 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczeniu postępowania o zatwierdzeniu układu w zawiązku z wystąpieniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 )
  2. 5 ust 1 c ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o funkcjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 oraz z 2020 r. poz. 695)
  3. 10 ust. 1 f ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.—Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019r poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695)

 

Art. 25c. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r.—Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz.713 oraz z 2020 r. poz.695) w art. 10 po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu: ,,1f. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt.5. upływa w okresie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakażnych u ludzi lub do  30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej  niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Prezes—Kazimierz Tischner

Łopuszna 12.03.2021 r.

Możliwość komentowania Do Członków Stowarzyszenia Drogami Tischnera. została wyłączona